Math

9-21-17

Math 5-  Place Value Quiz Monday 9/25- study chart, Ch.1 notes, and WB 1-3
                 


Math 5*- Place Value Quiz Monday 9/25- study chart, Ch.1 notes, and WB 1-3

                     

Math 6-   Place Value Quiz Monday 9/25- study chart, Ch.1 notes, and WB 1-3


Math 6*-  Place Value Quiz Monday 9/25- study chart, Ch.1 notes, and WB 1-3

                    
                    
                       


Image result for math clip art